Chuyển đổi tài liệu sang HTML

Chuyển đổi tài liệu của bạn sang HTML bằng trình chuyển đổi HTML trực tuyến miễn phí này. Để chuyển đổi sang HTML, bạn chỉ cần tải lên file của mình và chúng tôi sẽ chuyển đổi file đó sang HTML ngay lập tức. Bạn có thể nhận được file ZIP nếu chúng tôi phải chuyển đổi tài liệu nguồn thành nhiều file.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Trình chuyển đổi HTML

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi HTML sau: DOC sang HTML, DOCX sang HTML, XLS sang HTML, XLSX sang HTML, PPT sang HTML, PPTX sang HTML, TXT sang HTML và nhiều hơn nữa.