Chuyển đổi tài liệu sang HTML

Trình chuyển đổi HTML

Chuyển đổi tài liệu của bạn sang HTML bằng trình chuyển đổi HTML trực tuyến miễn phí này. Để chuyển đổi sang HTML, bạn chỉ cần tải lên file của mình và chúng tôi sẽ chuyển đổi file đó sang HTML ngay lập tức. Bạn có thể nhận được file ZIP nếu chúng tôi phải chuyển đổi tài liệu nguồn thành nhiều file.

Trình chuyển đổi html

Trình chuyển đổi html
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/rtf/example_small.rtf)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hiện hỗ trợ trình chuyển đổi HTML sau: DOC sang HTML, DOCX sang HTML, XLS sang HTML, XLSX sang HTML, PPT sang HTML, PPTX sang HTML, TXT sang HTML và nhiều hơn nữa.